Search

De Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School in een Vreedzame Wijk.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale vaardigheden die daar voor nodig zijn. Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. De Vreedzame School draagt bij aan een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Afgelopen jaar is de groepsvergadering ingevoerd en zijn 12 kindmediatoren opgeleid en ingezet bij conflicten tussen kinderen van onze school. Niet alleen onze school wordt een Vreedzame school. Samen met de Bisschopbekkersschool, de Pendinghe en alle organisaties, verenigingen, winkeliers en bewoners van de wijk Selwerd zijn we op weg naar een Vreedzame Wijk waarin we de handen ineen slaan en dezelfde "taal" naar de kinderen spreken.

Tijdens ouderavonden en themaochtenden zullen wij dieper op aspecten van de Vreedzame School ingaan. Ook is er een mogelijkheid voor ouders om samen met de cursusleider dieper op de stof in te gaan.

Op de Nieuwsbrief worden de blokthema’s toegelicht. In de klassen kunt u op de muur/ prikbord zien waar de groep mee bezig is. U begrijpt dat we niet zomaar een Vreedzame school zijn. Daar moeten de teamleden herhaaldelijk goed in geschoold worden, afspraken moeten in de hele school helder zijn en we moeten een goede samenwerking met de ouders en buurtbewoners opzetten. Het Vreedzame concept zal elk jaar worden uitgebreid.