Search

Opbrengstbewust handelen

Speerpunt: Opbrengstbewust handelen

Doel: Leerkrachten in de onderbouw kunnen het opbrengstbewust handelen concretiseren door systematisch aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de ontwikkelfase van de kleuter en hier hun handelen systematisch en doelgericht aan verbinden.

Werkwijze: In het onderwijsaanbod een combinatie maken van rijke, gevarieerde en doelgerichte activiteiten gebaseerd op de leer-en ontwikkellijnen van taal en rekenen en (rollen) spel, afgestemd op de ontwikkelbehoefte van kinderen.

Het onderwijsaanbod op activerende wijze betekenisvol maken voor alle kinderen door interactief en gedifferentieerd handelen. Dit door gezamenlijk met kinderen te oriënteren, samen te oefenen en tenslotte het kind zelf te laten doen en vertellen.

In kaart is gebracht het “wie, wat, waar, wanneer en hoe” van het huidige onderwijs bij de kleuters en aan de hand hiervan zijn de operationele doelen opgesteld.

Jenthe Baeyens, VVE docent, onderwijskundige en specialist Het Jonge Kind, voert tevens een onderzoek uit in alle onderbouwen van de VCOG om te bepalen waar we met elkaar staan in het opbrengstbewust handelen.

Resultaat: De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorwaardelijk handelen in hoeken en in het spel. De bewustwoording zal, onder leiding van Jenthe Baeyens, omgezet worden in concrete ontwikkellijnen en uitwerkingen. De hoeken in de gang zijn nu ingericht met een leeshoek, ontwikkelingsmateriaal en computers. Met deze “stille” hoeken sluiten we beter aan bij de rest van de activiteiten in de gangen van de school.

 

Ouderbetrokkenheid

Speerpunt: Ouderbetrokkenheid “Communicatie”

Doel: Betere afstemming van ouders/ kinderen/ school waardoor er wederzijds meer begrip voor elkaar ontstaat.

Werkwijze: Er is mede op verzoek van de ouders een pilot gestart in groep 6. Ouders worden 4x uitgenodigd voor een ouderavond, kunnen gebruikmaken van een maandelijks spreekuur, vullen een ideeënbox en worden herhaaldelijk gebeld en persoonlijk uitgenodigd als dat voor hun kind noodzakelijk is.

In groep 3 en 4 is met ouders het Ouder- en Familieteam van Success for All gestart waarbinnen besproken wordt hoe we elkaar in het leesonderwijs kunnen versterken.

Er is 4x een Schooloudervergadering uitgeschreven waar de directie met vertegenwoordigers uit de groepen meningsvormend is gesproken over zaken als veiligheid, waterschool, op tijd de lessen starten.

Resultaat: Ouders hebben weinig gebruik gemaakt van de uitnodigingen. Wanneer het goed gaat met hun kind is de behoefte tot contact minder aanwezig. De ideeënbox bleef leeg. Teleurstellend voor de leerkrachten die hier veel energie in hebben gestoken. Er is afgesloten met een hightea in de groep en met ouders en leerlingen bekeken of de gestelde doelen ook behaald zijn. Ouders en kinderen waren zeer tevreden over de inzet van de school/ leerkrachten en de sfeer en veiligheid en hebben de structuur minder nodig gehad dan gedacht.

Het Ouder- en Familieteam is een mooie toevoeging en heeft concreet de band tussen ouders en school versterkt middels open lestijden, extra koffiemomenten waarbij ook het O&F team aanwezig was. Meer podium voor de resultaten in de klas.

 

 

Personeel

Speerpunt: Gesprektechnieken

Doel: Bewustwording van en/of leren hoe op een goede manier een gesprek met ouders gevoerd wordt om elkaar zo goed mogelijk te verstaan.

Werkwijze: Middels meespeeltheater worden de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 dagelijks voorkomende en herkenbare situaties voorgelegd die later in een veilige setting met acteurs nog verder worden geoefend.

Resultaat: Leerkrachten voelen zich zelfverzekerder en zijn zich meer bewust van hun eigen rol en invloed op de uitkomst en het verloop van het gesprek.

 

Speerpunt: Werkwijze interne begeleiding

Doel: Betere begeleiding en inzicht in de leerkrachten en de groepen.

Werkwijze: De vraag aan Cedin, Nan Kooiker, is gesteld of we het goede doen en dat wat we doen ook goed doen.

De interne begeleiders zijn gevolgd en er is een aantal keren gesproken.

Resultaat:

De taken en bevoegdheden moeten helderder zijn, gesprekken zullen MT-breed worden opgepakt, interne begeleiders moeten duidelijker aanwezig zijn en hun expertise inzetten.

 

Speerpunt Starters

Doel: Starters middels intervisie elkaar laten ondersteunen en inwijden in de schoolcultuur.

Werkwijze: De starters komen 6x per jaar bij elkaar en brengen onderwerpen in die hen bezighouden of waar zij meer informatie over willen hebben.

Resultaat: Wanneer er tijd voor elkaar is blijkt het fijn om van elkaar te horen dat men tegen dezelfde dingen aanloopt. Het belang van een Handboek Wegwijzer is ook hier regelmatig op tafel gekomen. Er zou nog meer uit te halen zijn, dat gaan we onderzoeken.

 

Speerpunt: Inzet Brugfunctionaris

Doel: Een brug vormen tussen thuis en school om ouders sneller op te nemen in de schoolcultuur en de ouders bewust te maken van de hulp die geboden kan worden. Het geeft leerkrachten meer inzicht in de thuissituatie waardoor er eerder een open houding naar elkaar ontstaat.

De brugfunctionaris ziet 80 % van de doelgroep minimaal eens per jaar.

Werkwijze: De brugfunctionaris Saskia Stam heeft een formatie van 0,2 waarin ze alle nieuwe leerlingen thuis bezoekt en de thuissituatie in kaart brengt.

Ouders kunnen de brugfunctionaris altijd aanspreken en de brugfunctionaris belt minimaal eens per jaar op om te vragen of zij iets voor het gezin kan betekenen. De leerkrachten kunnen haar inschakelen wanneer zij zich zorgen maken over een gezin. Zij heeft veel contact met het WIJ-team van de wijk waarin het kind woont. Zij probeert zichtbaar te zijn voor alle ouders maar met name de ouders van de onderbouw.

Resultaat: De brugfunctionaris wordt gezien als een belangrijke schakel. De opbouw en bekendheid van de functie vergt tijd maar is niet meer weg te denken uit de organisatie. Het team moet leren de brugfunctionaris proactief in te zetten.

 

Speerpunt: Teambuilding

Doel: Organisatie van activiteiten waarin het personeel nader tot elkaar komt.

Werkwijze: Er is een aantal activiteiten geweest, de familiedag van de Wegwijzer, kerstborrel, personeelsdag VCOG, margedagen met ruimte voor ontmoeting, pluimen, kaartjes en presentjes, afsluiting schooljaar.

Resultaat: Wij zijn een warm, open en op elkaar gericht team. We hebben behoefte aan regelmatig een “borreltijd”. Dat wordt geagendeerd.

 

Speerpunt: Cursussen

Doel: Een leven lang leren

Werkwijze: Er zijn gezamenlijke en individuele cursussen gevolgd:

Pre Masters, Masters, Succes for All, ICT, Analyse rekenen San Bronk, Cedin, mediawijsheid, muziek, gesprekstechniek.

Resultaat: Er zijn certificaten en diploma’s gehaald. De leerkrachten hebben hun expertise ingezet of gaan hun expertise inzetten.